Elipar Freelight juhtmeta polümerisatsioonilamp

30. märts 2005


Elipar Freelight on valgusallikas hambaravimaterjalide intraoraalseks kõvastamiseks. See koosneb laadijast ja juhtmeta käepidemest, mis on varustatud laaditava patareiga.

Ohutus

TÄHELEPANU! Enne polümerisatsioonilambi kasutamist loe palun hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend! Nagu igasuguste aparaatide puhul, sõltub ka selle seadme korrektne ja ohutu töö ohutusstandardite ning ka alljärgnevate ohutusalaste soovituste järgimisest.

 1. Polümerisatsioonilambi kasutamisel tuleb täpselt kinni pidada kasutamisjuhendist. Tootja ei ole vastutav seadme muudel eesmärkidel kasutamisest tulenevate kahjustuste eest.

 2. Enne polümerisatsioonilambi kasutuselevõtmist kontrolli, kas tehniliste andmete plaadile märgitud tööpinge on ühtesobiv pingega vooluvõrgus. Seadme kasutamine erineva pinge juures võib seadet kahjustada.

 3. Valgust ei tohi suunata silma, kuna see võib silmi kahjustada. Valgus tuleb suunata suuõõne ravitavasse piirkonda.

 4. ETTEVAATUST! ELIPAR FREELIGHT väljutab tugeva intensiivsusega valgust. Valgus tuleb suunata otse kõvastatavale materjalile, vältida tuleb selle kokkupuudet pehmete kudedega (igemed, suuõõne limaskest ja nahk), kuna see võib põhjustada kahjustust või ärritust. Vajadusel tuleb need piirkonnad kinni katta. Kui pehmete kudede kokkupuudet valgusega ei ole võimalik vältida, kohanda polümerisatsiooniprotsessi valgustugevusele, nt lühendades polümerisatsiooniaega või suurendades vahemaad valgusjuhi ava ja kõvastatava materjali vahel.

 5. Lambi külma temperatuuri käest sooja toomisel tekkiv kondensatsioon võib olla ohtlik. Seetõttu ei tohi lampi sisse lülitada enne, kui see on saavutanud ümbritseva keskkonna temperatuuri.

 6. Elektrilöögi vältimiseks ära pane lampi ühtegi eset, välja arvatud vahetatavate osade asendamine vastavalt kasutusjuhendile.

 7. Polümerisatsioonilambi parandamisel tohib kasutada ainult 3M ESPE originaalvaruosi. Garantii ei kata rikkeid, mis on tingitud kolmanda osapoole varuosade kasutamisest.

 8. Kui mingil põhjusel tekib kahtlus, et seade ei tööta ohutult, tuleb see kasutuselt eemaldada ja vastavalt märgistada, et ka teised ei kasutaks võimalikult rikkis seadet. Sellele võivad viidata häired aparaadi töös või nähtav kahjustus.

 9. Polümerisatsioonilambi läheduses ei tohi hoida lahusteid, tuleohtlikke vedelikke ega kuumaallikaid, kuna kõik need võivad kahjustada aparaadi plastmasskorpust.

 10. Väldi puhastusvahendite sattumist aparaati, kuna selle tagajärjel võivad tekkida lühiühendus ja ohtlikud häired aparaadi töös.

 11. Aparaati tohivad avada ja remonditöid teostada ainult tootja poolt volitatud tehnikud.

 12. ELIPAR FREELIGHT lampi ei tohi kasutada patsientidel või inimeste poolt, kellele on paigaldatud südamestimulaator.

 13. Polümerisatsioonilampi ei tohi kasutada patsientidel, kellel on varem tekkinud valgustundlikkusreaktsioonid (sh urticaria solaris või erütropoeetiline protoporfüüria) või kes kasutavad valgustundlikkust suurendavaid ravimeid (nt 8-metoksüpsoraleen või dimetüülklorotetratsükliin).

 14. Valguse suhtes võivad eriti tundlikud olla patsiendid, kellele on tehtud katarakti operatsioon. Polümerisatsioonilampi tohib nende patsientidel kasutada ainult piisavate ohutusmeetmete rakendamisel (nt kaitseprillide kasutamine).

 15. Inimesed, kellel on esinenud silma võrkkesta haigusi, peavad enne aparaadi kasutamist nõu pidama silmaarstiga. Polümerisatsioonilambi kasutamisel peavad need inimesed olema äärmiselt ettevaatlikud ning järgima kõiki ohutusnõudeid (sh sobiva valgusfiltriga kaitseprillide kasutamine).

 16. Enne polümerisatsioonilambi igakordset kasutamist tuleb kontrollida, kas väljutatav valgustugevus on piisav materjali kõvastumise tagamiseks. Kasuta selleks sisseehitatud valgustestrit.

Toote kirjeldus

ELIPAR FREELIGHT on valgusallikas hambaravimaterjalide intraoraalseks kõvastamiseks. See koosneb laadijast ja juhtmeta käepidemest, mis on varustatud laaditava patareiga. Laadija on ette nähtud lauale asetamiseks, mitte seinale kinnitamiseks. Polümerisatsioonilambis on valgusallikateks valgusdioodid. Erinevalt halogeenvalguslampidest väljutab see lamp 440-490 nm lainepikkusega valgust, mis on piisav fotoinitsiaator kamperkinooni sisaldavate hambaravimaterjalide kõvastamiseks. Lainepikkuse vahemiku optimaalne sobivus tagab sarnase polümerisatsiooni nagu halogeenlambid, kuid väiksema valgustugevuse juures. Soovitava kaasnähuna väheneb valguskiirguse intensiivsus, millega lambi kasutaja kokku puutub.

Võimalikud ekspositsioonirezhiimid:

 • “Standardrezhiim”, mis tagab maksimaalse valgustugevuse kogu ekspositsiooniperioodi vältel. Ekspositsiooniajad: 10, 20, 30 või 40 sekundit

 • “Eksponentsiaalrezhiim”, mille puhul suureneb valgustugevus maksimaalseni 12 sekundi jooksul. See tagab väiksema valgustugevuse kõvastumise alguses, vähendades seeläbi kootumispinget, mis tekib eriti suurte kaviteetide puhul. Ekspositsiooniaeg: 40 sekundit

Laadija on varustatud sisseehitatud valgustugevuse testriga. Aparaat on varustatud turbo-valgusjuhiga, millel on 8 mm läbimõõduga valgusava. Ei ole lubatud kasutada teiste polümerisatsioonilampide valgusjuhte. Lisavarustusena on saadaval “maxi fiiberjuht” diameetriga 13 mm suuremate pindade kõvastamiseks, nt fissuuride katmisel, ning “proxi fiiberjuht” punktikujulise valgusavaga, kasutamiseks nt interproksimaalsetes piirkondades. Käepide on varustatud ooterezhiimi funktsiooniga, et viia miinimumini seadme elektri tarbimine. Käepide lülitub ooterezhiimi siis, kui see asetatakse laadijasse või kui seda ei kasutata umbes 10 minuti jooksul väljaspool laadijat. Ooterezhiimis tarbib laadija maksimaalselt 0,75 W. See on kooskõlas Euroopa Liidu vastavate soovitustega.

 

Kasutusalad

 • Selliste valguskõvastuvate hambaravimaterjalide polümeriseerimine, mis sisaldavad fotoinitsiaatorit lainepikkuse ulatusega 440-490 nm. Kuigi enamik valguskõvastuvaid hambaravimaterjale reageerivad sellele vahemikule, võid selles küsimuses kontakteeruda tootjaga.


Tehnilised andmed

Laadija

 • Tööpinge: 100 V, 120V, 230V 50/60 Hz (tehaseseadistuse kohta vt tehniliste andmete plaati).
 • Toide: maksimaalselt 10 VA, maksimaalselt 0,75 W ooterezhiimis.
 • Mõõtmed: sügavus: 210 mm, laius: 95 mm, kõrgus: 60 mm.
 • Kaal: 555 g.

Käepide

 • Toide: nikkel-metallhüdriidpatarei, 4,8 V.
 • Lainepikkuse vahemik: 440-490 nm.
 • Valgustugevus: umbes 440 mW/cm2.
 • Pideva kasutamise kestus: minimaalselt 7 minutit (enne temperatuurikontrolli aktiveerumist).
 • Kogu ekspositsiooniaeg uue, äsja laaditud patareiga: tüüpiliselt 45 minutit.
 • Mõõtmed: läbimõõt: 30 mm, pikkus: 285 mm.
 • Kaal: 320 g.

Laadija ja käepide

 • Aeg, mis kulub tühja patarei laadimiseks: umbes 2 tundi.
 • Töötemperatuur: 16...40 ºC.
 • Suhteline niiskus: maksimaalselt 80% 37oC juures,
 • maksimaalselt 50% 40 ºC juures.
 • Kogukõrgus
 • (laadijasse asetatud käepide): 190 mm.
 • Klassifikatsioon: kaitseklass II.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.


Polümerisatsioonilambi kasutamisvalmiks seadmine

Tehaseseadistus on järgmine:

 • “eksponentsiaalrezhiim” (ühtlaselt suurenev valgustugevus);

 • ekspositsiooniaeg 40 sekundit.

Laadija

 • Kõigepealt tuleb kontrollida, kas tehniliste andmete plaadile märgitud pinge vastab pingele vooluvõrgus. Tehniliste andmete plaat on kinnitatud aparaadi põhjale.

 • Aseta laadija tasasele pinnale. Ventilatsiooniavad aparaadi põhjal ei tohi olla suletud, kaitsmaks seda ülekuumenemise eest.

 • Ühenda laadija juhe vooluvõrku. Süttib roheline tuli laadijal. See näitab, et aparaat on kasutamiseks valmis; palun vt alalõiku “Punane ja roheline tuli laadijal”.

Valgusjuht/käepide

Ära kunagi aseta laadijasse käepidet ilma patareita!

 • Eemalda kile nuppudelt ja tuledelt.

 • Autoklaavi valgusjuhti enne esimest kasutamist.

 • Seejärel aseta valgusjuht käepidemesse, kus see kohale plõksatab.

 • Paigalda patarei: Keera käepideme alumises otsas olevat katet vastupäeva ja eemalda see.

 • Lükka patarei käepidemesse noolega näidatud suunas, kuni see kohale plõksatab. Vastav kaitsemehhanism ei lase patareid valepidi paigaldada. Aseta kate tagasi ja keera see päripäeva kinni.
 • Enne esimest kasutamist aseta käepide laadijasse, et uus laaditav patarei korralikult täis laadida. Laadija punane tuli süttib umbes 2 sekundi pärast; vt ka alalõiku “Punane ja roheline tuli laadijal”. Kui punane tuli kustub, on patarei laaditud.
  Märkus: uued patareid saavutavad täismahtuvuse alles pärast mitut laadimis-/tühjenemistsüklit. Seetõttu võib esialgu ühest laadimisest piisata väiksemaks arvuks ekspositsioonideks.

Punane ja roheline tuli laadijal

Roheline tuli Punane tuli Käepide Olek
Põleb Ei põle käepidet ei ole laadijas laadija kasutamiseks valmis
Põleb Ei põle käepide on laadijas laadimine on lõppenud
Põleb Põleb käepide on laadijas patareid laaditakse
Põleb Vilgub käepide on laadijas patarei on defektne

Kasutamise vahepeal võib käepideme asetada lauaalusele.


Kasutamine

Ekspositsioonirezhiimi valimine - vali vastava nupu abil üks kahest ekspositsioonirezhiimist. Polümeriseerimise ajal ei ole valiku nupp aktiivne.

 • Tuli põleb = “eksponentsiaalrezhiim”. Tuli põleb helesinises raamis ja ekspositsiooniaeg lülitub 40 sekundile – põlevad 4 tuld tumesinises raamis. Lülitumisel “eksponentsiaalrezhiimist” “standardrezhiimi” valib aparaat automaatselt ekspositsiooniaja, mis oli kasutusel eelmisel “standardrezhiimi” kasutamise korral.
 • Tuli ei põle = “standardrezhiim”. “Standardrezhiimis” ei põle tuli helesinises raamis. Selles rezhiimis saab valida mitme ekspositsiooniaja vahel. Vt “Ekspositsiooniaja valimine”

Ekspositsiooniaja valimine

Ekspositsiooniajad: 40 sekundit, 30 sekundit, 20 sekundit, 10 sekundit. Eksponentsiaalrezhiimis” valitakse ekspositsiooniajaks automaatselt 40 sekundit; teisi aegu ei ole võimalik valida. “Standardrezhiimis” saab valida 10, 20, 30 ja 40 sekundi vahel.

 • Materjali vajaliku polümerisatsiooniaja leiate materjali kasutusjuhendist.

 • Ekspositsiooniaja valimiseks kasuta nuppu tumesinises raamis.

 • Valitud ekspositsiooniaega näitavad 4 rohelist tuld.
 • Iga nupuvajutusega valitakse järjest suurem väärtus; 40 sekundilt läheb näit tagasi 10 sekundile. Kui hoiate nuppu all, läbite kogu võimaliku valiku.
 • Polümeriseerimise ajal ei ole ekspositsiooniaja valiku nupp aktiivne.


Valguse aktiveerimine ja inaktiveerimine

 • Valguse aktiveerimiseks vajuta lühidalt Start-nupule. Alguses näitavad tuled valitud ekspositsiooniaega; 4 põlevat tuld näitab 40-sekundilist ekspositsiooniaega. Pärast iga 10 sekundi möödumist kustub üks tuledest, st 3 tuld vastab 30-sekundilisele ja 2 tuld 20-sekundilisele järelejäänud ekspositsiooniajale jne

 • Kui on soov valgus enne valitud ekspositsiooniaja möödumist välja lülitada, saab seda teha, vajutades uuesti Start-nupule.

 • Algusest peale maksimaalne valgustugevus “eksponentsiaalrezhiimis”. Kui on soov, et “eksponentsiaalrezhiimis” on ühe ekspositsiooni puhul kogu 40 sekundi jooksul valgustugevus maksimaalne, vajuta käepidemel olev Start-nupp alla umbes 2 sekundiks, kuni kostub signaal. See näitab, et “eksponentsiaalrezhiim” on antud ekspositsiooni puhul välja lülitatud.

Valgusjuhi asetamine

 • Keera valgusjuht polümeriseerimiseks optimaalsesse positsiooni.

 • Et valgustugevust maksimaalselt ära kasutada, aseta valgusjuht täidisele võimalikult lähedale. Väldi otsest kontakti täidismaterjaliga!

 • Maksimaalse valgustugevuse saavutamiseks peab valgusjuht olema puhas.
 • Kahjustatud valgusjuht tuleb kohe välja vahetada, kuna kahjustus võib oluliselt vähendada valgustugevust!

Valgusjuhi eemaldamine käepidemest / kinnitamine käepidemesse

 • Valgusjuhi käepidemest eemaldamiseks tõmba seda tugevalt aparaadi esiosa poole.

 • Lükka valgusjuht käepidemesse, kuni see kohale plõksatab.

Valgustugevuse mõõtmine

Valgustugevust saab usaldusväärselt mõõta ainult ELIPAR FREELIGHT lambi laadijas oleva testri abil! Valgustester asub kohas, kuhu asetatakse laadijas käepide. Valgustugevuse mõõtmine mõne teise aparaadi valgustestriga annab ebaõigeid tulemusi. Ettevaatust! Mõõda valgustugevust ainult “standardrezhiimis”!

 • Vajadusel puhasta testri piirkond niiske lapiga, kontakte kahjustamata!

 • Aseta valgusjuhi valgusava kergelt vastu testri piirkonda.

 • Aktiveeri lamp, vajutades Start-nupule. Umbes 1 sekundiks süttivad kõik 5 sinist tuld. Pärast seda näitab põlevate tulede arv mõõdetud valgustugevust:

 • 5 tuld = 100%, 4 tuld = 80%, 3 tuld = 60%, 2 tuld = 40%, 1 tuli = 20%.
 • Kui valgustugevus on alla 80% - põleb vähem kui 4 tuld – kontrolli valgusjuhti määrdumuse või defektide osas.

 • Seejärel toimi järgnevalt:

  • kui valgusjuht on määrdunud, puhasta see; vt alalõiku “Hooldus ja puhastamine“;
  • kui valgusjuht on katki, vaheta see välja, või
  • kui ei ole tegemist kahe eelneva probleemiga, kontakteeru 3M ESPE esindusega.

Patarei tühjenemise näitajad

Pärast sagedast kasutamist võib patarei täidetusaste olla langenud alla 10%, see tähendab, et lampi saab kasutada veel vaid mõned korrad. Patarei tühjenemise näitajad on järgmised:

 • Polümerisatsiooni lõppedes kostub lühike helisignaal 5 korda ja kordub seejärel iga nupuvajutuse puhul.
 • Vilkuma hakkab 10 sekundi tuli käepidemel.
 • Käepide tuleb esimesel võimalusel laadijasse asetada, et patarei uuesti laadida.

Ooterezhiim

Käepideme asetamisel laadijasse lülituvad välja kõik sisefunktsioonid ja tuled – käepide lülitub ooterezhiimi. See viib laaditava patarei elektritarbimise miinimumini. Väljaspool laadijat lülitub käepide ooterezhiimi juhul, kui seda ei ole umbes 10 minuti jooksul kasutatud. Ooterezhiimist väljumiseks vajuta ühele nupule kolmest - kostub ooterezhiimi lõppemise signaal (kaks lühikest helisignaali), mis näitab, et käepide on kasutamiseks valmis: kasutusel on viimati valitud ekspositsioonirezhiim ja -aeg.

Helisignaal kostub

 • iga nupuvajutuse korral,

 • iga kord, kui valgus sisse või välja lülitatakse,

 • pärast ekspositsiooniaja 10 sekundi möödumist (1 helisignaal), 2x pärast 20 sekundit ja 3x pärast 30 sekundit,

 • iga kord, kui “esponentsiaalrezhiimist” väljutakse.

 • Kaks helisignaali kostub iga kord, kui ooterezhiim lõpetatakse mõnele nupule vajutamisega.
 • 2-sekundit kestev veasignaal kostub juhul, kui käepide üle kuumeneb või laaditav patarei on tühjenenud sel määral, et enam ei ole võimalik tagada usaldusväärset polümerisatsiooni.
 • Lühike ½ sekundit kestev veasignaal kostub juhul, kui “eksponentsiaalrezhiimis” püütakse valida erinevat ekspositsiooniaega. Selles rezhiimis on võimalik kasutada ainult 40-sekundilist ekspositsiooniaega.


Häired polümerisatsioonilambi töös

Häire

Põhjus

Lahendus

Vilgub 10-sekundi tuli tumesinises raamis ning nupule vajutamisel või valguse välja lülitamisel kostub 5x lühike helisignaal.

Patarei hakkab tühjenema.

Aseta käepide laadijasse ja laadi patarei.

Käimasolev polümerisatsioon katkeb (kostub valguse väljalülitamise signaal), millele järgneb 2-sekundiline veasignaal; aparaat lülitub ooterezhiimi ega allu järgnevale aktivatsioonile.

Patarei on tühjenenud.

Aseta käepide laadijasse ja laadi patarei.

Start-nupule vajutamisel kostub 2-sek veasignaal.

Käepide on kasutamise käigus üle kuumenenud.

Käepidet saab uuesti kasutada pärast selle mahajahtumist. Lase käepidemel jahtuda.

Vilgub punane tuli laadijal.

Patarei on defektne.

Asenda patarei.

Roheline tuli laadijal ei sütti, kuigi juhe on ühendatud vooluvõrku.

Pistikupesas ei ole voolu.

Kasuta mõnda teist pesa.

Laadija on katki.

Lase see parandada.


Hooldus ja puhastamine

Patarei vahetamine

Ilma patareita käepidet ei tohi kunagi laadijasse asetada! Kasuta ainult 3M ESPE patareisid! Teiste tootjate patareide või mittelaaditavate patareide kasutamine võib kahjustada aparaati.

 • Keera käepideme alumises otsas olevat katet vastupäeva ja eemalda see.

 • Lükka väike spaatel või sarnane vahend patarei silindrite vahele, kuni patarei vabaneb kinnitusest ja väljapoole nihkub.

 • Eemalda patarei käepidemest.

 • Lükka (asendus)patarei käepidemesse noolega näidatud suunas, kuni see kohale plõksatab.

 • Aseta tagasi kate ja keera see päripäeva kinni.

 • Aseta käepide laadijasse, et uus patarei korralikult täis laadida.

Umbes 2 sekundi pärast süttib punane tuli laadijal; vt ka “Punane ja roheline tuli laadijal”. Patarei laadimine on lõppenud, kui punane tuli kustub.
Märkus: uued patareid saavutavad täismahtuvuse alles pärast mitut laadimis-/tühjenemistsüklit. Seetõttu võib esialgu ühest laadimisest piisata väiksemaks arvuks ekspositsioonideks.

Käepideme/patarei hooldus

 • Laadija ja käepideme kontaktid ei tohi kokku puutuda metallist või õliste osadega.

 • Mitte kasutada teisi laadijaid, kuna see võib patareid kahjustada.

 • Patareid ei tohi kasta vette ega visata lahtisesse tulle!

Valgusjuhi puhastamine

Valgusjuhti on lubatud autoklaavida. Seda ei tohi steriliseerida keemiliste vahendite või kuuma õhuga!

 • Valgusjuhti tuleb regulaarselt puhastada pehme lapiga. Kuivanud vedeliku plekid tuleb eemaldada eriti enne ja pärast aursterilisatsiooni.

 • Valgusjuhi külge kleepunud polümeriseerunud komposiit tuleb eemaldada alkoholi abil, siinjuures võib abiks olla plastmassist spaatel.

 • Ära kasuta teravaid instrumente, mis võivad pinda kriimustada.

Laadija ja käepideme puhastamine

 • Aparaadi kõigi osade puhastamiseks pihusta desinfitseerivat vahendit lapile ja desinfitseeri sellega.

 • Desinfitseeriv vahend ei tohi sattuda aparaati!
 • Soovitatavad desinfitseerivad vahendid on Pursept-A (Merz) ja FD 322 (Dürr).
 • Vajadusel puhasta laadijat ja käepidet pehme lapi ja nõrga puhastusvahendiga.

 • Lahustite või abrasiivsete puhastusvahendite kasutamine ei ole lubatud, kuna need võivad kahjustada aparaadi plastmassist osi!
 • Puhastusvahend ei tohi sattuda aparaati!

Käepideme hoidmine aparaadi pikemal mittekasutamise perioodil

 • Kui käepidet ei kasutata pikema aja vältel (nt puhkuse ajal), siis laadi patarei enne täis või hoia käepidet laadijas. Vastasel korral võib peaaegu tühi patarei ülemäära tühjeneda, isegi ooterezhiimis. See võib kahjustada patareid.

 • Täielikult või peaaegu tühjenenud patareid tuleb uuesti laadida niipea kui võimalik.

Jäätmed

Et kaitsta loodust, on uus aparaat varustatud nikkel-metallhüdriidpatareiga. See patarei ei sisalda toksiliste raskemetallide ioone. Defektsete patareide ja aparaatide minemaviskamisel tuleb järgida kohalikku seadusandlust!

Pakend

1 ELIPAR FREELIGHT polümerisatsioonilamp koos turbo-valgusjuhiga. Üksikpakendid: 1 turbo-valgusjuht, 1 proxi-valgusjuht, 1 maxi-valgusjuht, 1 laaditav patarei, 10 kaitsekatet 8 mm valgusjuhile, 1 lauaalus, 1 suur silmakaitse

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945
(+372) 650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)